กวีนิพนธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(1)