แผนภูมิจัดการสมาคม 

 1. คณะกรรมการสมาคมฯ

 2. ผู้อำนวยการสมาคมฯ

 3. ผู้ช่วย / เลขาฯ

 4. ฝ่ายธุรการ / การเงิน 
  -  บัญชี / การเงิน 
  -  สำนักงาน / อุปกรณ์สำนักงาน 
  -  การขนส่ง / การจัดซื้อจัดหา 
  -  การบริหารสต๊อกและทรัพย์สิน 
  -  การประสานงาน(ภายใน / ภายนอก) / การจัดส่งเอกสาร 
  -  การวางและเก็บกล่องบริจาค / การสนับสนุนกิจกรรมองค์กร

 5. ฝ่ายบริหารโครงการ 
  -  โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน 
  -  โครงการผลักดันกฎหมายฯ 
  -  โครงการบ้านอุปถัมภ์ 
  -  โครงการประกาศเกียรติคุณ 
  -  โครงการสมุดปกขาว 
  -  โครงการพัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัคร

 6. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ประชาสัมพันธ์) 
  -  การประชาสัมพันธ์ (องค์กร/การตลาด) 
  -  สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
  -  วิเทศสัมพันธ์ 
  -  ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ (องค์กร/โครงการ/การตลาด) + เว็บไซต์

 7. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาแหล่งทุน 
  -  การพัฒนาแหล่งทุนภายในประเทศ 
  -  การพัฒนาแหล่งทุนต่างประเทศ 
  -  การวิจัย/การพัฒนาฐานข้อมูล / การผลิตและเผยแพร่สื่อการตลาด 
  -  การจัดกิจกรรมการตลาด 
  -  การพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  -  สมาชิกสัมพันธ์ ฯลฯ