20 ข้อ ที่เสนอโดย นายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันท์ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย