ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... จนได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป