ตัวแทนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวแทนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุน พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... กับ TSPCA