วันนี้ที่รอคอย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. แล้ว

วันนี้ที่รอคอย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ  ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. แล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป  ....กว่าทศวรรษที่TSPCA ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถึงเวลาที่ประชากรสัตว์ในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมเสียที!!!

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....  เพื่อให้สัตว์ที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงได้รับการคุ้มครองจากการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพที่ดี  ล่าสุดเมื่อวันที่ 12พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาลงมติให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ออกเป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง  188  เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4  เสียง จากจำนวนสมาชิกสนช. ที่เข้าประชุมจำนวน 193 ท่าน และอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้    หลังจากนั้นจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาเพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)ให้ความเห็นว่า  การมี พ...นี้ นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายจากการทารุณกรรม แม้ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้วกว่า 10 ปี แต่การไม่มี พ...เหมือนเราไม่มีความพร้อมในการเดินทาง  ที่ผ่านมาการทำงานในเรื่องนี้จึงขาดความคล่องตัวเพราะปราศจาก พ...นี้ ฉะนั้นหลังจากมี พ...นี้แล้วทางสมาคมฯ ยังมีงานต้องทำอีกมากมาย กล่าวคือ

1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ พ...ฉบับนี้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบว่า พ...นี้มีขอบเขตคุ้มครองสัตว์และบทลงโทษอย่างไร จะนำไปใช้อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแล และการลงโทษผู้กระทำผิด ทั้งนี้ TSPCA ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้รักสัตว์อีกกว่า90 องค์กร อาสาสมัครของสมาคมฯ  หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เป็นต้น                    เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันในการทำงานรณรงค์ในเรื่องนี้ ต่อไป    โดยมีเป้าหมายจะทำให้ได้อย่างน้อย 100 จุด ภายใน 6 เดือน

2. ประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อการบังคับใช้ พ...นี้ต่อไป เช่น การออกแนวทาง (Guideline) การออกประกาศ หรือการออกกฎกระทรวง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การตั้งจุดมุ่งหมายในกรอบเวลา

3. กระตุ้นเตือน ปลุกจิตสำนึก และเปลี่ยนค่านิยมในด้านการทารุณกรรมสัตว์ เช่น โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน  การร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยนำบทความที่ชนะการประกวดเกี่ยวกับการปลุกจิตสำนึกในการ       รักสัตว์ในเด็กกลุ่มตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นมัธยมปลาย  เพื่อนำมาเป็นสื่อเผยแพร่ซึ่งกำลังจะเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้ การนำเอากิจกรรมส่งเสริมความเมตตากรุณาต่อสัตว์เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของลูกเสือแห่งชาติ  การจัดทำภาพยนตร์โฆษณาปลุกจิตสำนึกต่างๆ และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการรักสัตว์/ไม่ทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  ขอยกย่อง ชื่นชม และขอขอบคุณทุกภาคส่วน  ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันในการทำความดี ร่วมผลักดันฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการมาต่อเนื่องยาวนานในการเรียกร้องให้มีกฎหมายเพื่อสัตว์อย่างแท้จริง “สัตว์” แม้จะพูดเองไม่ได้  เรียกร้องสิทธิให้ตัวเองไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่สัตว์ก็มีชีวิต จิตใจ ความรู้สึก  มีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากการกระทำของมนุษย์  กฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนช่วยเหลือสัตว์ให้ได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงยังสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาของนานาอารยประเทศที่มักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในด้านลบเกี่ยวกับเรื่องการทารุณสัตว์