ประวัติผู้อำนวยการและเลขาธิการสมาคม 

 

คุณ ชัยชาญ เลาหศิริปัญญา
ผู้อำนวยการ / เลขาธิการ 
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
 การศึกษา
  1. ประถมศึกษา (โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา)
  2. มัธยมศึกษา (โรงเรียนเซนคาเบรียล)
  3. ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ)
  4. ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์)

 ประวัติการทำงาน

  1. บริษัท ไทยฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายขาย)
  2. บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ฝ่ายจัดซื้อ)  
  3. บริษัท เอ็มเอชไอมหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด (ฝ่ายจัดซื้อและส่งออก)
  4. บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเลคทริค จำกัด (ฝ่ายขายและการตลาด)
  5. บริษัท จีอีพลาสติก จำกัด (ฝ่ายขาย)  
  6. บริษัท เคเบิลไรด์ (เอเซีย)จำกัด (ฝ่ายขาย)