สรุปข้อมูล ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)