ความคืบหน้า "ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .."

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารรัฐสภา 3 ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... ขึ้นครั้งแรกที่อาคารรัฐสภา 3 ซึ่งตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญภาคประชาชนนำโดย คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และผู้แทนภาคประชาชนอื่นๆอีกจำนวน 11 คนซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ณ ปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556 ซึ่งปัจจุบันกำลังรอเข้าสู่วาระที่ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร และเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 จะเป็นการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎตามระเบียบต่อไป

หัวข้อ :