กิจกรรมสำคัญของโครงการ 

 
กิจกรรมระยะเริ่มต้นโครงการ
กิจกรรมระยะเริ่มต้นโครงการ, การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร, การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรณรงค์...
อ่านรายละเอียด
 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสัตว์ 
โครงการมีเป้าประสงค์ในการสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์...
อ่านรายละเอียด
 
การรณรงค์ผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์
โครงการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งชาติได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ ดังต่อไปนี้...
อ่านรายละเอียด
 
โครงการอุปการะสัตว์จรจัด 
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับการอุปการะสัตว์โดยเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนส่วนช่วยเหลือสัตว์ในระยะยาว...
อ่านรายละเอียด
 
โครงการประกาศเกียรติคุณ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้เลิก ลด ละ การทารุณกรรมสัตว์และส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์...
อ่านรายละเอียด