ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 การสื่อสารภายใน (Internal Communications)
  การจัดนิทรรศการ
  การเผยแพร่สื่อเฉพาะกิจ
  การเผยแพร่ Website
  การประชุมสัมมนา
  การจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารคนรักสัตว์ราย 2 เดือน
คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย
   คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย

คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย
คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย
คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย


 การสื่อสารภายนอก (External Communications)
  การจัดพิมพ์ฉบับพิเศษ (Supplement) ครบรอบการดำเนินงานของสมาคมฯ 
     ร่วมกับนสพ.บางกอกโพสต์
  การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ
  การเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์
  สื่อมวลชนสัมพันธ์
  ชุมชนสัมพันธ์
คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย
  คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย 
  คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย
คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย 
  คลิ๊กเพื่อชมภาพขยาย