การผลิตและจำหน่ายของที่ระลึก 

        สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ทำการผลิตของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เพื่อจำหน่ายในราคาถูกเพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์ และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ