โครงการอาสาสมัครและเครือข่าย

วัตถุประสงค์การมีอาสาสมัคร

 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโครงการภาคสนามต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อขยายความร่วมมืองานของสมาคมฯ ไปยังภาครัฐและประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครที่หลากหลาย
 • เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
 • เพื่อประหยัดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลของสมาคมฯเช่นเดียวกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
 • เพื่อพัฒนาปัจเจกชนให้รู้จักการเสียสละ การปลูกฝังคุณธรรมและเมตตาธรรมต่อสัตว์  
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคมโดยสร้างสวัสดิภาพให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆบนผืนโลก

ประเภทอาสาสมัคร (Type of Volunteers)

1. อาสาสมัครโครงการ 
(Field Work Volunteers)
 • โครงการสมุดปกขาว
 • โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน
 • โครงการประกาศเกียรติคุณ
 • โครงการรณรงค์ผลักดันกฎหมาย
 • โครงการบ้านอุปถัมภ์
2. อาสาสมัครสื่อสารองค์กรและการตลาด 
(Corporate & Marketing Communication Volunteers)
 • การประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
 • การผลิตสื่อ/กราฟฟิค/ออกแบบ
 • ทำ Presentation
 • บทความ/ทำวารสาร/ถ่ายภาพ
 • ประสานงาน/กระจายสื่อ
 • จัดกิจกรรม (Events)
 • การพัฒนาเว็บไซต์
3. อาสาสมัครส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาแหล่งทุน 
 (Marketing & Fund-Raising Volunters)
 • การพัฒนาสมาชิกสมาคมฯ
 • การรณรงค์วางกล่องบริจาค
 • การจัดกิจกรรมแรลลี่-หรือกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์ฯลฯ
 • การกระจายสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดของสมาคมฯ
 • การพัฒนาฐานข้อมูลการตลาด
 • การจัดกิจกรรมการตลาด
 • การประสานงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการต่างๆของสมาคมฯ
หมายเหตุ 

อาสาสมัครที่มีอยู่ทั้งหมด 

อาสาสมัครปี 2545 มีจำนวน 110 คน
อาสาสมัครปี 2546 มีจำนวน 145 คน
อาสาสมัครปี 2547 มีจำนวน 162 คน
อาสาสมัครปี 2548 มีจำนวน 119 คน
อาสาสมัครปี 2549 มีจำนวน 56 คน 

เครือข่ายที่สามารถประสานได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 
เครือข่ายกลุ่ม NGOs ด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 55 องค์กร
เครือข่ายกลุ่มนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ในเขตกทม.) มีจำนวน 48 ชมรม 
 
เรื่องอื่น ๆ