อาสาสมัครและเครือข่าย 


           สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนิสิต นักศึกษา ตลอดถึงผู้มีใจรักสัตว์ ได้เข้าสมัครเป็นอาสาสมัครของสมาคมฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทารุณสัตว์ และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย โดยอาสาสมัครจะได้รับสิทธิพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
  • ได้รับวารสาร “คนรักสัตว์” ของสมาคมฯ ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และสัตว์ทดลอง ตลอดถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และพืชในประเทศไทย และทั่วโลก
  • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยเหลือสัตว์ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมฯ
  • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น การเข้าค่าย การเดินป่า การดูนก การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ฯลฯ
       
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครได้  ดังวิธีต่อไปนี้
         1. ระบบสมัครออนไลน์
        2. ดาวน์โหลดใบสมัคร, กรอกและส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข 0 2255 5808
 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  โทร.  0 2255 5805-7 อีเมล info@thaispca.org